Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Oskaro Milašiaus programa knygų leidybai remti (P.A.P)

„Oskaro Milašiaus programa knygų leidybai remti“ (P.A.P)

Prancūzijos ambasada Lietuvoje ir Prancūzų institutas finansuoja prancūzų autorių kūrinių leidybą užsienio šalyse. Programos tikslas – padėti leidėjams, turintiems aiškią leidybos politiką, leisti anksčiau Lietuvoje nepublikuotas prancūzų autorių knygas lietuvių kalba. Programa apima visas sritis – literatūrą, teatrą, filosofiją, meną, humanitarinius ir technikos mokslus. Nuo 1993 metų Oskaro Milašiaus parama leidybai buvo skirta daugiau nei 200 prancūzų autorių leidinių publikavimui Lietuvoje. Sąrašą nuo 2009 metų rasite čia.

Paramos pobūdis ir pervedimas :

Parama teikiama autorių teisėms įsigyti ir/arba apmokama dalis leidybos išlaidų. Prašant paramos autorinėms teisėms įsigyti, autorinės teisės dar neturi būti apmokėtos, bet sutartis dėl autorinių teisų pirkimo jau turi būti sudaryta ir pasirašyta. Lietuvos leidykla turi informuoti prancūzų leidėją apie pateiktą pramos prašymą. Autorines teises Prancūzų institutas Paryžiuje apmoka tiesiogiai prancūzų leidėjui, o paramą leidybai Prancūzijos ambasada Lietuvoje perveda į lietuvių leidėjo sąskaitą knygą išleidus ir pasirašius paramos sutartį.

Terminai :

Konkursas paramai gauti skelbiamas du kartus per metus. Dokumentai Prancūzų institutui Lietuvoje turi būti pateikti :

iki sausio 8 d. vasario-kovo sesijai (data gali būti tikslinama) ;
Iki gegužės 20 d. birželio-liepos sesijai (data gali būti tikslinama) .

Teiktini dokumentai :

Komisija nagrinėja tik tinkamai užpildytas paraiškas, kurios yra teikiamos su šiais dokumentais :

* Užpildyta anketa ;
* Autorių teisių įsigijimo sutarties kopija, pasirašyta tarp prancūzų ir lietuvių leidyklų ;
* Knygos vertėjo CV prancūzų kalba (ankstesni svarbiausi vertimai, duomenys apie vertėjo kompetencijas, vertimų skaičius…) ;
* Lietuvos leidėjo užpildyta ir pasirašyta preliminari sąmata prancūzų arba anglų kalba, kurioje galutinės išlaidos turi sutapti su numatomomis pajamomis ;
* Dviem egzemplioriais užpildytas ir lietuvių leidyklos pasirašytas Prancūzų instituto Paryžiuje sutarties originalas prancūzų kalba (jei prašoma parama autorinėms teisėms įsigyti).

Visi dokumentai turi būti nuskenuoti ir atsiųsti elektroniniu paštu : publications@prancuzuinstitutas.lt. Du Prancūzų instituto Paryžiuje sutarties originalai turi būti pristatyti Agnei Judžentytei-Žalguvienei į Prancūzų institutą Lietuvoje.

Leidėjų įsipareigojimai:

Kūriniai, teikti vasario-kovo sesijai ir gavę finansinę paramą, privalo būti išleisti iki tų pačių metų lapkričio 20d., o teikti birželio-liepos sesijai ir gavę finansinę paramą, privalo būti išleiti iki kitų metų kovo 31 d.

Išspausdintame leidinyje turi būti atitinkamas įrašas prancūzų ir lietuvių kalbomis apie skirtą paramą ir logotipas(-ai). Įrašo teksto ir logotipo(-ų) kreiptis į Prancūzų institutą Lietuvoje.

Daugiau informacijos :

Agnė Judžentytė-Žalguvienė
Tel. (+370 5) 219 96 57; (+370 5) 219 96 96
publications@institutfrancais-lituanie.com